Betrokken instanties en personen

Vertrouwensinspectie

Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op 0900-1113111. De vertrouwensinspecteur heeft te maken met verschillende aandachtsgebieden zoals seksueel misbruik, intimidatie, geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en extremisme etc.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zaanstreek-Waterland

Elke school heeft een eigen schoolarts, die gespecialiseerd is in jeugdgezondheidszorg. De schoolarts kan om advies gevraagd worden en preventief geraadpleegd worden. Alle leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een van de schoolartsen van de GGD voert het onderzoek op school uit.

Leerplichtambtenaar gemeente Zaanstad

Elke school is verplicht om verzuim en te laat komen te registreren en volgens landelijke richtlijnen te melden. Met het Team Leerplicht van de gemeente Zaanstad zijn nadere afspraken gemaakt over het terugdringen van verzuim en te laat komen en over het nemen van de daarbij behorende sancties.

Alle afspraken zijn vastgelegd in een gemeentelijk verzuimprotocol. Scholen zijn verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken. Het verzuimprotocol wordt momenteel aangepast en is binnenkort te vinden op de website van de gemeente Zaanstad en op de websites van de scholen. U kunt het Team Leerplicht bereiken via telefoon 14075 (lokaal tarief).

Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad

Tussen de politie, het bureau Halt, de gemeente en de scholen in de Zaanstreek zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag in school, over discriminatie en strafbare feiten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad. Het convenant is in schooljaar 2012-2013 geactualiseerd en wordt naar verwachting voor aanvang van schooljaar 2013-2014 ondertekend door alle betrokken partijen. Daarna is het convenant te vinden op de website van de school.
Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, dan:

  • leggen wij de ongewenste gedrag vast
  • informeren wij de ouders
  • nemen wij disciplinaire maatregelen
  • maken wij afspraken over verdere begeleiding
  • doen we aangifte te doen bij de politie

Schoolcontactpersoon politie

Volgens de afspraken van het convenant wordt er bij ongewenst gedrag, calamiteiten of bij het preventief handelen ter voorkoming contact onderhouden met de contactpersonen bij de politie. Zie voor meer informatie het convenant.

Incidentenregistratie

Volgens landelijke afspraken worden incidenten in en om de school geregistreerd. De scholen zijn daarbij gehouden aan de wet Bescherming Personeelsgegevens en de privacyreglementen van OVO Zaanstad. De inspectie kan inzage verkrijgen in de incidentenregistratie.

Externe vertrouwenspersoon
Zie Klachtenregeling.

Presentis

Presentis

Vanaf het schooljaar 23-24 werken we met een nieuw leerling-volg en begeleidingssysteem genaamd Presentis. Presentis biedt ons de mogelijkheid om de leerlingenadministratie, onderwijs inhoudelijke administratie, het plannen van onderwijs en begeleiding en zelfs het...

Complimenten

Complimenten

Op onze, goed bezochte, open avond hebben veel bezoekers een mooie tekst achtergelaten op het complimentenbord. Een kleine greep: "Ik vind koken leuk" "Leuke leraren" "Ik vond het hier heel leuk dus kom maar" "De beste school" Wat fijn dat jullie genoten...