Ondersteuning

Ondersteuning en Begeleiding

Naast de lessen en stages wordt er op De Brug ook extra ondersteuning geboden. De organisatie van de ondersteuning en begeleiding en de uitvoering van het passend onderwijs kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel. 

Hieronder vindt u een beschrijving van de diverse vormen van ondersteuning. 

De school onderscheidt binnen de basisondersteuning de zogenaamde eerste-, tweede- en derdelijns ondersteuning. Uitgangspunt is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door de eigen docent, mentor en afdelingsleider: de eerstelijns ondersteuning. 

Indien deze ondersteuning niet voldoende is, worden de interne deskundigen ingeschakeld: het interne ondersteuningsteam (IOT). Het intern ondersteuningsteam bestaat uit: de coördinator ondersteuning en begeleiding (COB), de trajectbegeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolleiding. Dit is de tweedelijns ondersteuning. Een schoolpsycholoog van Saenstroom is op afroep beschikbaar. De COB is voorzitter van het ondersteuningsteam en heeft als taak om extra  ondersteuning aan leerlingen te organiseren.  De COB is tevens het aanspreekpunt voor het Jeugdteam, ambulant begeleiders, hulpverleningsinstanties, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. 

Indien het intern ondersteuningsteam vermoedt dat zij de ondersteuning niet (geheel) zelf kan bieden, wordt er een MDO georganiseerd. Dit is een multidisciplinair overleg waarin externe deskundigen, ouders en leerling participeren. Dit is de derdelijns ondersteuning. 

Begeleiding

De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Twee keer per jaar vindt er een gesprek met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling zelf plaats, waarin de voortgang wordt besproken en het handelingsdeel wordt vastgelegd. Elke klas heeft een vaste mentor die de leerlingen goed kent. De mentor is het eerste aanspreekpunt en de spil in de begeleiding. 

Trajectondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van hun gedrag, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen hierbij begeleiding krijgen van een trajectbegeleider. De aanmelding loopt via het intern ondersteuningsteam (IOT).

NT2- taalbegeleiding

Leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, kunnen extra ondersteuning krijgen op het gebied van spraak en taal (o.a. woordenschat, lezen, spelling) d.m.v. extra taallessen van een NT2-docent (Nederlands als Tweede Taal). Er wordt geoefend met de vaardigheden: spreken, lezen, luisteren en schrijven. Deze NT2-lessen zijn speciaal afgestemd op anderstalige leerlingen. De aanmelding loopt via het intern ondersteuningsteam.

Social Teens

Op de Brug wordt jaarlijks de Social Teens training aangeboden in samenwerking met Straathoekwerk. Deze training is bedoeld voor leerlingen die minder en meer weerbaar zijn. Er komen verschillende thema’s aanbod: grenzen aangeven, omgaan met gevoel, social media, gamen, groepsgedrag en fysieke grenzen.

Praktijkschool De Brug ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Praktijkschool De Brug ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Praktijkschool de Brug ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding Ook in schooljaar 2023-2024 heeft De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ESF-subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Zaanstad ten behoeve van PrO/VSO. Praktijkschool de Brug...

Presentis

Presentis

Vanaf het schooljaar 23-24 werken we met een nieuw leerling-volg en begeleidingssysteem genaamd Presentis. Presentis biedt ons de mogelijkheid om de leerlingenadministratie, onderwijs inhoudelijke administratie, het plannen van onderwijs en begeleiding en zelfs het...