Regels en protocollen

Kledingvoorschrift

In de school mag geen aanstootgevende, discriminerende of beledigende kleding gedragen worden. Bij een aantal vakken wordt (verplicht) specifieke of beschermende vakkleding gedragen.

Foto’s op website en in brochures

Tijdens lessen, excursies of andere activiteiten worden leerlingen regelmatig op de foto gezet. Deze foto’s kan de school ter illustratie gebruiken in de schoolgids, in een presentatie of voor de website.
We kunnen ons voorstellen dat dit niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Heeft uw kind of heeft u bezwaar tegen het gebruik van een foto voor deze doeleinden dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar (schriftelijk) kenbaar maken bij de directie.

Gedragscode internet en e-mailgebruik OVO Zaanstad

De gedragscode omschrijft de regels voor het gebruik van internet, e-mail, intranet en de elektronische leeromgeving (ELO) voor de scholen van OVO Zaanstad. De gedrags- en gebruiksregels gelden voor alle leerlingen, medewerkers, stagiairs, ouders en gasten. Van elke gebruiker wordt een professioneel, integer en verantwoordelijk handelen verwacht. Internet, e-mail en intranet worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik en/of onderwijszaken. Deze gedragscode geldt voorlopig ook voor het gebruik van sociale media. In 2013-2014 wordt de gedragscode geactualiseerd.

Gedragsprotocol Informatie Gescheiden Ouders

In de wet is vastgelegd dat ouders naar de school toe een informatieplicht hebben als er sprake is van het uit elkaar gaan of het scheiden van de ouders. In de wet is ook vastgelegd dat de school verplicht is beide ouders te informeren ook als ouders uit elkaar zijn.

In een gedragscode heeft de Stichting OVO Zaanstad vastgelegd hoe uitvoering wordt gegeven aan de wet. In het gedragsprotocol wordt beschreven wat de school van de ouders nodig heeft om te kunnen informeren en op welke wijze de school het geven van informatie heeft geregeld.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Als school hebben we aandacht voor de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de school besproken worden. Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.
Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.
Op elke school is een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert. Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit geldt ook voor ontstane schade aan (brom)fietsen van leerlingen, ook al staan ze op slot en/of in de fietsenstalling.

Het is belangrijk dat verlies, schade of diefstal altijd gemeld wordt bij de schoolleiding.
De school of het slachtoffer kan besluiten om aangifte te doen bij de politie.
We raden leerlingen aan om veel geld en waardevolle spullen niet mee te nemen naar school als dit niet nodig is. Als het niet anders kan, zorg er dan voor dat waardevolle spullen in je kluisje opgeborgen worden.
Bij vernielingen en diefstal in school kan de directie aangifte doen bij de politie.

25 mei OPEN HUIS

25 mei OPEN HUIS

Graag willen wij U uitnodigen voor ons OPEN HUIS op 25 mei aanstaande. Vanaf 13.30 uur kan dat en er is veel te zien. Natuurlijk de bekende plantenmarkt, maar er zijn ook andere producten te koop, natuurlijk gemaakt door onze leerlingen. Er is wat lekkers te eten en...

Kalender

Kalender

De nieuwe kalender voor schooljaar 22-23 is klaar. Alle leerlingen krijgen, in de eerste schoolweek, een kalender mee naar huis. Hang thuis de kalender op een handige plek en je ziet steeds snel wat er op de planning staat. Ben je nieuwsgierig hoe de kalender er uit...